Aktuelt Om St.Olavs Hospital Avdelinger Nyttig å vite Forskning og utdanning
Aktuelt
Nyheter
Pulsen
Helsenyheter
Nyhetsarkiv
Nytt sykehus
Pressesenter
Første- og andrelinjetjenesten samhandler
Trondheim kommune og St. Olavs Hospital ønsker å vitalisere samarbeidet rundt pasienter som skrives ut fra sykehuset. Både kommune og sykehus opplever at dialog og samhandling fungerer bra, men ser klart områder som kan forbedres.
 

Trondheim kommune innrømmer mye ugjort arbeid blant hjemmeboende eldre som gradvis blir dårligere, og som kommer inn på St. Olavs Hospital som øyeblikkelig hjelp pasienter.
– Her må vi gjøre mer, sier kommuneoverlege Helge Garåsen. Vi har full mulighet til å observere funksjonssvikten over tid, og må sette inn tiltak før det går så langt som til sykehusinnleggelse.
Sykepleiere ved St. Olavs Hospital stiller spørsmål om slike innleggelser virkelig er øyeblikkelig hjelp når tiltak kunne ha vært satt inn tidligere.


Bedre på utskrivning
Samhandlingssjef Rolf Windspoll ved St. Olavs Hospital ser svakheter i rutiner ved utskriving av pasienter.
– Vi må forbedre oss på epikrisen, sier han. Den må sendes ut enda raskere til fastlege og hjemmesykepleie. Andre rutiner rundt utskriving må også gjøres bedre.
Windspoll ga ros til alle som jobber med eldre og syke pasienter.
–Vi lykkes med mye uten at dere som jobber med det til daglig, ser det, sier han. All honnør til dere.
Geratrisk seksjon ved St. Olavs Hospital har hatt et godt samarbeid med Trondheim kommune helt siden 1994. Nettverksmøtene fungerer bra, og ambulant team følger pasienten i inntil én måned etter utskriving.
Tre dager på servicekontoret
Flere ansatte ved sykehusets sengeposter mener at de kommunale servicekontorene håndhever tredøgnsregelen alt for rigid. Koordinator Arnt Egil Hasfjord ved Nevroklinikken, nevrokirurgi,  ønsker seg raskere tilsyn fra servicekontorene.
– Vi kan forvente svar og tilsyn innen tre døgn, sier han. Helg og høytidsdager er ikke medregnet, og da blir det fort fem døgn. For oss som er en akuttenhet oppleves dette som lang tid.
Hasfjord er imidlertid rask til å rose servicekontorene for at samarbeidet er blitt mye bedre i løpet av de siste 2 – 3 årene, og at kontorene sitter inne med god oversikt over ledige plasser og muligheter blant mangfoldet av kommunale tilbud.


RASKERE TILSYN: Koordinator Arnt Egil Hasfjord ved Nevroklinikken ønsker seg raskere tilsyn fra servicekontorene.
RASKERE TILSYN: Koordinator Arnt Egil Hasfjord ved Nevroklinikken ønsker seg raskere tilsyn fra servicekontorene.


–Snakk med oss, ikke til oss

Leder for Heimdal/Saupstad servicekontor, Linda Allan Blekkan, sier at samhandlingen er blitt kjempegod i det siste, men at det fortsatt er et stykke å gå.
– Jeg har også med meg en "misnøyeliste" som jeg ikke tenkte å vise fram, men gjør det likevel, sier hun idet hun tilbakeviser kritikken mot tredøgnsregelen. Vi har faktisk fersk kartlegging som viser at i 40 prosent av tilfellene tar vi kontakt og gjør tilsyn etter én dag.
– På den annen side er det også viktig for oss å få informasjon i god tid, sier hun. Vi kjenner ikke forhistorien til pasienten og har ingen informasjon om nye pasienter. Fortell oss gjerne, men ikke gi oss diktat.
Linda A. Blekkan understreker at sengepostene må akseptere at det kommer andre faggrupper enn sykepleiere på tilsyn.
Diskusjonen fant sted på temadag for ansatte og ledere i Trondheim kommune og St. Olavs Hospital torsdag 12. juni i et nesten fullsatt auditorium på sykehuset.

Astrid Haugen



KOMMUNAL INNSATS. Ergoterapeut Kirsten Rolstadås, Lade dagavdeling (tv), fysioterapeut Bodil Bjåstad, Innsatsteamet og sykepleier Åshild Johansen, Trygghetsavdelingen, representerer alle en del av mangfoldet i de kommunale tjenestene. Fysioterapeut Guri Tokle, Kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital (med ryggen til) deltar i diskusjonen.

 

Astrid Haugen 19.06.2003 08:29:25